Lesreglement TV De Stuw & Totaal in Tennis Match Tennisorganisatie

terug

Artikel 1.
De Jeugd- Seniorentrainingen worden onderverdeeld in een Zomer- en Winterseizoen van 16-18 lesweken.
Aantal lesweken kan per Seizoen iets worden aangepast.
Artikel 2.
Alleen leden van TV De Stuw kunnen zich inschrijven voor de tennis trainingen. Met uitzondering van kennismakingslessen voor potentieel nieuwe leden. Aanmelden voor de trainingen kan uitsluitend digitaal via de website van TV De Stuw.
Artikel 3.
De lessen van 1 lesuur worden ingepland per vol klokuur, ½ lesuur binnen en half klokuur en bij een les van 45 minuten per ¾ klokuur.
Artikel 4.
De lessen worden gegeven op in overleg met de TV De Stuw vast te stellen tijdstippen met (in principe) een onderbreking in de reguliere basisschoolvakanties in Driel en de erkende Nederlandse feestdagen (schema ministerie van OCW). Het lesschema wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld (met daarin opgenomen de geldende vakanties en de feestdagen).
Artikel 5.
Wanneer Jeugdlessen vanwege ‘onwerkbaar weer’ in een seizoen buiten niet door kunnen gaan zullen we deze zoveel mogelijk inhalen met een ‘lesgarantie’ van 16 lessen bij een cyclus van 18 lessen, 15 bij 17 lessen en 14 bij 16 lessen. Per lescyclus dus 2 lessen risico leerling, de andere lessen worden ingehaald. Lesperiodes: 1 April – 1 Oktober Zomerperiode & 1 Oktober – 1 April Winterperiode.
Artikel 6.
De lessen die zijn uitgevallen, om een andere reden dan het wegblijven van de leerling, zullen zoveel mogelijk worden ingehaald aan het einde van de cursus op hetzelfde tijdstip of op dagen dat iedereen beschikbaar is. Dit is helaas niet altijd mogelijk en het kan voorkomen dat de les wordt ingehaald op een andere dag en een ander tijdstip dan de oorspronkelijke lesdag.
Artikel 7.
De trainer beslist wanneer trainingen niet doorgaan. Uitzondering hierop is de baanconditie die zou kunnen verhinderen dat trainingen doorgang vinden. De beheerder van het park beslist dan of en wanneer de buitenbanen bespeelbaar zijn.
Artikel 8.
De leerling kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, behalve met toestemming van de trainer.
Artikel 9.
Bij inschrijving voor de lessen gaat cursist akkoord met de door Totaal in Tennis ingezette trainer. Dit geldt ook voor eventuele wisselingen en/of invallen.
Artikel 10.
De leraar kan een door hem te geven les slechts overdragen aan een bevoegde andere leraar. Totaal in Tennis zal de contactpersoon van de vereniging hierover zo spoedig mogelijk berichten. Dit zal alleen dan gebeuren wanneer het continuïteit van de lessen ‘ernstig in gevaar komt’. 
Artikel 11.
De leraar handhaaft de orde tijdens de door hem gegeven lessen.
Artikel 12.
De leraar zal, behalve aan speltechnische en spel tactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan en elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie.
Artikel 13.
Totaal in Tennis zal er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden. Deelname aan de lessen gebeurt echter volledig op eigen risico van de deelnemer.
Artikel 14.
Betalen van het verschuldigde lesgeld:
Jeugdlessen: Totaal in Tennis Match Tennisorganisatie incasseert hiervoor de lesgelden.
Jeugdlessen dienen te worden voldaan door middel van automatische incasso.
Seniorenlessen: Totaal in Tennis Match Tennisorganisatie incasseert hiervoor de lesgelden.
Seniorenlessen dienen te worden voldaan door middel van automatische incasso.
Bij aanmelden en starten verplicht aanmelder zich voor het hele seizoen te betalen.
Artikel 15.
Ziekte of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige cursist te vervallen. De trainer houdt een presentielijst bij.
Artikel 16.
Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:
1.      op een, in overleg te bepalen, later tijdstip worden ingehaald.
2.      worden verzorgd door een vervangende trainer.
Artikel 17.
Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld. Na overleg met de trainer is het mogelijk een vervanger te sturen van gelijke sterkte. Een senior lid regelt een eventuele financiële regeling zelf met zijn/haar vervanger. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg tussen de cursisten vastgesteld. Totaal in Tennis heeft hier geen bemoeienis mee.
Artikel 18.
Totaal in Tennis zal naar beste eer en geweten de groepsindelingen vaststellen zoveel mogelijk rekening houdend met verhinderingen, niveau en leeftijd. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien Totaal in Tennis dit wenselijk en mogelijk acht. De betreffende cursisten worden hiervan vroegtijdig op de hoogte gebracht door Totaal in Tennis.
Artikel 19.
Wij gaan onze uiterste best doen iedereen ‘zo goed mogelijk’ in te delen. Komen we er niet helemaal uit dan zullen we contact met je opnemen en aangeven wat de mogelijke alternatieven zijn. In overleg met elkaar bepalen we dan hoe voor jou de indeling of het lespakket er uit gaat zien.
Artikel 20.
Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de trainer. Jeugdleden zijn verplicht dit te melden bij de trainer. Hierdoor kan door de trainer een 'inval roulatieschema' worden gemaakt. Cursisten die een keer een les gemist hebben, kunnen (voor zover mogelijk) ingedeeld worden in het schema om de les in een andere lesgroep in te halen.
Artikel 21.
Totaal in Tennis kan eventueel in samenspraak met het bestuur van TV De Stuw in uitzonderlijke gevallen besluiten, dat er wordt afgeweken van bovenstaande regels. 

terug